Cinque Terre

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า

แพทย์หญิงชุตินาถ ศักรินทร์กุล

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ

นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

แพทย์หญิงสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวแสงอรุณ วงค์ปัญญา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัตนา ดวงดี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวรสริน อิ่นคำ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นายชาตรี กำลังเก่ง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

นางวันทนา สมมิตร

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางนุจรี คำด้วง

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นายรณสิงห์ รือเรือง

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวดวงพร หน่อคำ

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางขวัญใจ สันติกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษาพิเศษชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

นางสาวพีชญา เจริญคุณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน

นางสาวพึงพิศ ศรีสืบ

ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ธรรมวงค์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มการพยาบาล

นางสุนทรี ศรีโกไสย

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจการกลุ่มภารกิจการพยาบาล

นางศุภัคพิมล ปาแปง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

นางนพวรรณ บัวทอง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หัวหน้างานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพัฒนาการ

นางศิริพร หอมคำวะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น

นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย